Thông báo về việc xử lý hành vi thả rông và để động vật nuôi phóng uế ra đường, nơi công cộng trên địa bàn phường Cô Giang

95