Thông báo về việc tổng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu liên quan đến chức năng đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp trên địa bàn Quận 1

10