Thông báo về việc hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19

127