Thông báo về thực hiện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường

13