Thông báo tổ chức Chương trình tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn phường Cô Giang

32