Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1

147