Nghị Quyết 133-NQ/ĐU ngày 10/9/2019 của Đảng Ủy phường Cô Giang V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn phường

2255