Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

21
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG
01 THỦ TỤC HỖ TRỢ HỌC VĂN HÓA, HỌC NGHỀ,

TRỢ CẤP KHÓ KHĂN BAN ĐẦU CHO NẠN NHÂN

02
02 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY

TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH

05
03 THỦ TỤC HOÃN CHẤP HÀNH

QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

07
04 THỦ TỤC CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN

BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

09
05 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN MA TÚY

TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG.

11

 

Tải File : 2. PHÒNG CHỐNG TNXH