Lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về việc điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT 1/2000 khu dân cư phường Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

171