Kế hoạch xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động khu dân cư trên địa bàn phường Cô Giang

275