Hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu nêu tại khoản 3 mục III và khoản 3 mục IV Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của UBND Thành phố về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

152