Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

88

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp.

Cùng với việc chuẩn bị các bước theo quy định, Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn phường.

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, vào ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thông tin và hướng dẫn người dân các quy định về bầu cử như ngày bầu cử, cử tri và danh sách cử tri, người ứng cử, một số quy định về kết quả bầu cử…

Thành phần tham dự tuyên truyền là cán bộ, công chức, ban ngành đoàn thể phường, Khu phố, Tổ dân phố, Hội viên Chi hội Luật gia phường Cô Giang và nhân dân trên địa bàn phường.

Với việc đổi mới phương thức tuyên truyền, buổi tuyên truyền tạo nên sự mới mẻ, thúc đẩy sự tương tác giữa người nói và người nghe.

Song song với việc tổ chức các buổi tuyên truyền thông qua các buổi hội nghị, tọa đàm; Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang còn thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền trên trang tin điện tử của UBND Phường Cô Giang, bản tin của từng khu phố; tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích, thông tin lưu động, màn hình Led tại trụ sở và tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông tin đến từng người dân về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.