Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 2

71

ĐỖ ĐỨC HIỂN

NGUYỄN THỊ HIỆP HỨA QUỐC HƯNG NGUYỄN SỸ QUANG TRẦN KIM YẾN