Chỉ Thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy TP HCM về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

17477