Công văn hướng dẫn thực hiện một số hoạt động của Công văn số 1152/UBND-VX ngày 27/3/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

600