Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ...
PL1_Huongdan_caidat_dangky_tk_sudung_VSSID_29-03-2021