Sáng ngày 24/4/2021 Đoàn phường Cô Giang tiến hành tổ chức ra quân tuyên truyền về  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 -...
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ...
PL1_Huongdan_caidat_dangky_tk_sudung_VSSID_29-03-2021
QT cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại GP xả nước thải vào nguồn nước