QT cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại GP xả nước thải vào nguồn nước
Ngày pháp luật được tổ chức trước hết là tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và...