UBND phường Cô Giang tiếp tục hỗ trợ các đối tượng...

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp...

Ủy ban nhân dân phường Cô Giang hỗ trợ các hộ...

Nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ dân bán vé số có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19....