Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi giấy phép xây dựng

155