Bảng kê công trình xây dựng trên địa bàn phường Cô Giang

6