Xây dựng “vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 đưa phường Cô Giang trở về trạng thái bình thường

722

TB 894